Hotel Arłamów, Ustrzyki Dolne
Oświadczenie Hotelu Arłamów z dnia 15 sierpnia 2022 (zaktualizowane 5 lipca 2023)

Oświadczenie Hotelu Arłamów z dnia 15 sierpnia 2022 (zaktualizowane 5 lipca 2023)

15 aug 2022

Na łamach „Życia Podkarpackiego” ukazał się w sierpniu 2022 roku artykuł dotyczący zawiadomienia, które do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (RZGW) i Wód Polskich w Przemyślu złożyli Ekolodzy z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Dotyczyło ono ich obaw o jakość wody wylewającej się do potoku z oczyszczalni wód bytowych Hotelu Arłamów. Ekolodzy przyznali, że nie mają możliwości przeprowadzenia badań. Poprosili zatem RZGW i Wody Polskie o kontrolę. We wspomnianym artykule znalazły się też komentarze przedstawicieli Hotelu Arłamów oraz RZGW.

W nawiązaniu do powyższego oświadczamy, że w pełni rozumiemy zaniepokojenie Ekologów. Wrażliwość na sygnały mogące świadczyć o nieprawidłowościach w zakresie dbania o środowisko jest w naszej ocenie świadectwem odpowiedzialności i taką postawę szanujemy.

Doceniamy też fakt, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wody Polskie w Przemyślu i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu szybko podjęły działania mające na celu sprawdzenie sytuacji. W dniu 14 sierpnia 2022 przeprowadzono wizję terenową i zostały pobrane próbki do analizy przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze w Rzeszowie. Hotelowi Arłamów przedstawiono zalecenia, które Hotel natychmiast zaczął wdrażać. Następnie 15 sierpnia 2022 dokonano ponownej wizji terenowej i wypracowano wspólnie z Hotelem Arłamów listę nowych wskazań, do których realizacji zobowiązał się Hotel.

Pragniemy podkreślić, że wciąż nie znane są wyniki badań pobranych próbek – a wszystkie działania zostały podjęte w celach prewencyjnych, jako wyraz odpowiedzialności proekologicznej. WIOŚ zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni poznamy wyniki badań. Wtedy też opublikujemy informację na ten temat na stronie hotelu, aby każdy mógł monitorować dalszy przebieg wydarzeń.

Wyniki badań WIOŚ Rzeszów z dnia 26 sierpnia 2022 roku

W dniu 26 sierpnia 2022 roku pojawił się komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który omawia wyniki badań - z komunikatem można zapoznać się pod tym linkiem:

WYNIKI BADAŃ PRÓB WODY I ŚCIEKÓW POBRANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA PODCZAS KONTROLI HOTELU „ARŁAMÓW” S.A. W ARŁAMOWIE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYCIEKU ŚCIEKÓW

Jednoczenie informujemy, że nasza oczyszczalnia od początku była poddawana stałym, rutynowym kontrolom organów nadzorczych. Ale to nie wszystko. Dodatkowo, Hotel Arłamów z własnej inicjatywy, od lat regularnie (co kwartał) kontroluje jakość oczyszczonych cieczy w niezależnym, certyfikowanym ośrodku badawczym.

Przeprowadzane wcześniej audyty – zarówno te prywatne jak i nadzorcze – wykazywały prawidłowe wyniki procesu oczyszczania. Wyjątek stanowią tu parametry próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w marcu b.r. Następna kontrola przeprowadzona została przez Wody Polskie w maju b.r. Po jej zakończeniu dostaliśmy listę zaleceń, które zostały zrealizowane. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji ostatniego zalecenia („budowa nowej oczyszczalni”). Wymaga ono uzyskania niezbędnych pozwoleń, o które wystąpiliśmy, a które obecnie są procedowane w RDOŚ. Jak tylko zostaną one wydane, dokończymy realizację również i tego zalecenia.

Szanowni Państwo, Hotel Arłamów zmienia się i rozwija, a jednym z filarów tego rozwoju jest ciągłe udoskonalanie procesów proekologicznych. Sporadycznie zdarza się, że sprawy techniczne (awarie) zakłócają ustalone procedury, ale każdy odnotowany incydent jest usuwany, a jego skutki neutralizowane. Od samego początku wypełniamy wszystkie zalecenia organów nadzorczych i dalej deklarujemy pełną gotowość do współpracy z RZGW, Wodami Polskimi i WIOŚ oraz determinację w realizacji ich wskazań.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że idea bycia hotelem blisko natury wymaga nie tylko nakładów finansowych i czasowych, ale przede wszystkim transparentności i odpowiedzialności.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w taki właśnie sposób tę ideę realizować.

Aktualizacja danych i wyników badań dodanych w dniu 5 lipca 2023 roku:

Zdjęcia ujścia ścieków oczyszczonych z dnia 5 lipca 2023 roku:

Jednocześnie informujemy, że Hotel Arłamów wraz z Gminą Ustrzyki Dolne realizuje program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegóły w linku poniżej:

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dane z czerwca 2022 roku:

Zachęcamy do pobrania dokumentu dotyczącego okresowych badań wody ściekowej zleconej przez Hotel Arłamów z czerwca 2022 roku. W dokumencie nie stwierdzono przekroczenia żadnych norm wynikających z pozwolenia wodnoprawnego. 

Sprawozdanie z inspekcji badania nr 019/01/164/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku. 

Arłamów, dnia 15.08.2022 r.

Z poważaniem
Zarząd Hotelu Arłamów S.A.

 

 

Filmy

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by HOTEL ARŁAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ARŁAMÓW, 38-700, USTRZYKI DOLNE . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved